Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY


projekt-unia-22


SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego,

Działanie: III. 3.1

GÓRSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NABÓR NR I

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, tel. 13 46 388 50, e-mail: cfpl@cfoundation.org, www.alpykarpatom.pl

Operator Dotacji: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17, tel. 13 46 121 47, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.barr-ustrzyki.pl


PROJEKT

 
Utworzenie mechanizmów wsparcia lokalnej marki „Jaś Wędrowniczek” poprzez zakup nowych produktów i narzędzi promocji

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Całkowite koszty kwalifikowane – całkowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach projektu (100*B/A)

97 735,00 PLN

58 641,00 PLN

 60 %

1.1.     Okres trwania projektu

Okres trwania projektu 8 miesięcy

 

1. Zakres i cele projektu:

Celem nadrzędny projektu, rozumianym jako efekt długoterminowy, jest poszerzenie oferty firmy o nowe usługi oraz stworzenie skutecznych narzędzi promocji regionu. Ponieważ rozwój firmy uzależniony jest zarówno od czynników wewnętrznych takich jak: marketing, przedsiębiorczość, atrakcyjność oferowanych produktów i usług jak i zewnętrznych: atrakcyjność turystyczna obszaru, ilość świadczonych usług, gościnność mieszkańców, dlatego Wnioskodawca zamierza w ramach projektu podejmować działania, które będą stymulować rozwój firmy a dzięki temu również rozwój obszaru.

Cele szczegółowe:

  • Poprawa estetyki i atrakcyjności firmy poprzez utworzenie galerii plenerowej z najpiękniejszymi krajobrazami Podkarpacia i Alp oraz zakup koników mechanicznych,
  • Zmniejszenie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego na terenie obszaru – produktem projektu będzie działająca cały rok galeria oraz koniki mechaniczne działające w plenerze oraz na dużej sali bankietowej ,
  • Zwiększenie promocji realizowanych przedsięwzięć poprzez utworzenie strony internetowej,
  • Wykreowanie nowych produktów turystycznych, w tym festiwalu sztuki i przedmiotów artystycznych
  • Wzrost współpracy na rzecz stymulowania rozwoju firmy i obszaru i rozwijania kontaktów partnerskich,
  • Wykorzystanie potencjału firmy do rozwoju obszaru objętego projektem,

Cele te wynikają z diagnozy sytuacji na obszarze projektu oraz z dotychczasowych doświadczeń partnerów.

2. Harmonogram realizacji projektu.

Program realizowany w 2013r.

 

Nazwa działania

Okres realizacji projektu (w miesiącach)

1

stycz

2

luty

3

marz

4

kwie

5

maj

6

czerw

7

lip

8

sier

9

wrzes

10

paźdz

11

list

12

grudz

Działanie 1
Wyposażenie magazynu w regały magazynowe
x
Działanie 2
Wykonanie zdjęć do strony internetowej
x x x x x x
Działanie 3Utworzenie strony internetowej x x x x x x
Działanie 4Kampania informacyjna strony internetowej x x x
Działanie 5Zakup koników mechanicznych x x
Działanie 6Utworzenie galerii plenerowej x x x
Działanie 7Opracowanie i druk kartek x x x
Działanie 8Opracowanie i druk baneru reklamującego koniki mechaniczne x
Działanie 9Jesienny Podkarpacki Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych x x

3. Korzyści związane z projektem

Dzięki realizacji projektu nastąpi: zwiększenie poziomów dochodu ze sprzedaży produktów/usług, zwiększenie zatrudnienia oraz wykreowanie nowych produktów i usług (wynajem koników mechanicznych, galeria plenerowa). Elementem rozstrzygającym o spełnieniu przez projekt celów będzie fakt, iż rezultaty projektu przełożą się na wzmocnienie oferty turystycznej,  gdyż każde nowe działania zwiększające liczbę klientów świadczyć będą o powodzeniu przedsięwzięcia i wzmocnieniu oferty turystycznej.

Wskaźniki rezultatu projektu:

  • zwiększenie dochodu ze sprzedaży
  • liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów
  • liczba produktów/usług spełniających wymogi jakości marki.

Bezpośrednie rezultaty projektu będą oddziaływały na wzrost przychodów firmy. Będą one widoczne wraz z zakończeniem realizacji projektu.

                                                                        SWISS-POLISH COOPERATION PROGRAMME
Thematic area: Initiatives for the development of peripheral and less-developed regions
Project: „The Alps for the Carpathians” programme to unlock the economic potential of the southern mountain areas of the Podkarpackie Voivodeship,
Action: 3. 3.1
MOUNTAIN ENTERPRISE FUND FIRST RECRUITMENT
Project Executing Agency: Fundacja Karpacka – Polska, adress: ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, phone: 13 46 388 50,
e-mail: cfpl@cfoundation.org , www.alpykarpatom.pl
Grant Operator: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., address: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17, phone no : 13 46 121 47, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.barr-ustrzyki.p

THE POJECT

Setting up support mechanisms for the local brand „Jaś Wędrowniczek” through the purchase of new products and promotion tools
The cost of the project and the amount of the requested grant
Total eligible costs – total project costs (A) The mount of the requested grant (B): The percentage share of the grant in the total cost of the project (100*B/A)
97,735.00 PLN 58,641.00 PLN 60 %
1.1 The duration of the project
The duration of the project 6 months

1 The range and aims of the project:
The main aim of the project, understood to be a long-term effect, is to expand the company’s offer by new services and the creation of effective tools for promoting the region. Since the company’s development is equally dependent on internal factors like marketing, entrepreneurial spirit, attractiveness of the offered goods and services as on the external factors like tourist appeal of the area, the number of services offered, hospitality of inhabitants, the Applicant intends to undertake project activities that will stimulate the development of the company and thus the development of the area.
Specific aims:
•Enhancing aesthetics and attractiveness of the company through the creation of an outdoor photo gallery showing the most exquisite landscapes from Podkarpacie region and the Alps and the purchase of pony cycles,
•Decreasing the phenomenon of seasonality in tourism in the area – the product of the project will be the photo gallery operating throughout the year and pony cycles available outdoor and in the big banquet hall.
•Increasing the promotion of the projects by setting up a website,
•Creating new tourism products, including the festival of art and art crafts
•Increasing cooperation to stimulate the development of the company and the area and develop partnerships,
•Realising the potential of the company for the development of the project area,
These objectives result from the diagnosis of the situation in the project area and previous experience of the partners.
2 The project implementation schedule
The programme implemented in 2013

Title of the Action

The duration of the project (in months)

1

Jan

2

Feb

3

Mar

4

April

5

May

6

June

7

July

8

Aug

9

Sept

10

Oct

11

Nov

12

Dec

Action 1
Providing shelving in the warehouse
x
Action 2
Taking pictures for the website
x x x x x x
Action 3
Designing the website
x x x x x x
Action 4
Information campaign for the website
x x x
Action 5
Buying pony cycles
x x
Action 6
The creation of an outdoor gallery
x x x
Action 7
Developing and printing leaflets
x x x
Action 8
Developing and printing the banner advertising the pony cycles
x
Action 9
Podkarpacki Autumn Festival of Art
and Art Crafts
x x

3. The project benefits
The project implementation will allow to increase the levels of income from the sale of products/ services, to enhance employment and create new products and services (the rent of pony cycles and outdoor gallery). The achievement of the project aims will be determined by the fact that the results of the project will translate into strengthening tourism offer for any new actions that increases the number of customers will testify to the success of the project and the strengthening of tourism.
Project result indicators:
•the increase in the income from sales
•the number of newly created posts
•the number of products/services that meet the quality requirements of the brand.
The direct results of the project will affect the growth of company revenues. They will be transparent upon the completion of the project.