Atrakcje w okolicy
Katalogi promocyjne
Książka kucharska
Katalog Carpathia
Facebook
Google+
Youtube

Karty prezentowe

kartka

 KARTY PREZENTOWE JASIA WĘDROWNICZKA

Zrób prezent bliskiej osobie. Podaruj KARTĘ PREZENTOWĄ na obiad, romantyczną kolację, koncert, pakiet VIP lub wypoczynek w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek.

Zapraszamy do zakupu KART PREZENTOWYCH Jasia Wędrowniczka.

 • Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka to prezent nowej generacji: nowoczesny, nietuzinkowy, elegancki.
 • Karty Prezentowe Jasia Wędrowniczka upoważniają do wykupienia na dowolną kwotę obiadu, koncertu, usługi w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek.
 • Karty Prezentowe wydawane są w formie eleganckiego zaproszenia na okaziciela, uprawniające Użytkownika do jego realizacji w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek
 • Karty wydawane są na dowolne kwoty.

 

Karty Prezentowe Jasia Wędrowniczka sprzedawane są w Recepcji Hotelu Jaś Wędrowniczek oraz na stronie internetowej www.jas-wedrowniczek.pl

Regulamin:

I. Warunki ogólne
 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka i do przyjmowania jej do realizacji w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka może być dokonane wyłącznie w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej deklarowanej wartości Karty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową Jasia Wędrowniczka może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej oraz za pośrednictwem przelewu bankowego.
 3. Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
 4. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka może być użyta wyłącznie w Hotelu** Restauracji Jaś Wędrowniczek.
 5. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe Jasia Wędrowniczka, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka, po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy od momentu wykupienia Karty w Hotelu** Restauracji Jaś Wędrowniczek.
 9. Karta Prezentowa Jasia Wędrowniczka posiada określoną datę ważności, o której Nabywca zostanie poinformowany w momencie jej nabycia.

 

II. Zasady korzystania z Karty Prezentowej
 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek wyłącznie ważne Karty Prezentowe.
 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka Karty Prezentowe są do jednorazowego wykorzystania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towarów lub Usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Prezentowej
  2. uszkodzenia przez Użytkownika Karty Prezentowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Prezentowej.

 

III. Rodzaje i aktywacja  Kart Prezentowych Jasia Wędrowniczka.
 1. Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Karta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

 

IV. Rozliczenia i reklamacje Kart Prezentowych
 1. Nabywca w chwili otrzymania Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka otrzymuje od Wydawcy wydruk z kasy fiskalnej (paragon fiskalny) potwierdzający jej nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną nabywanej Karty Prezentowej Jasia Wędrowniczka.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek w godzinach otwarcia lub przesłane na piśmie na adres Hotel ** Restauracja Jaś Wędrowniczek, ul. Bieleckiego 8, 38-480 Rymanów.

 

V. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik Karty Prezentowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 3. Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa jest formą bonu towarowego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.jas-wedrownczek.pl oraz w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 5. Wydawca może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.jas-wedrowniczek.pl oraz w Hotelu ** Restauracji Jaś Wędrowniczek.

<— Zobacz wszystkie oferty specjalne